شرکت مفتاح سافت، ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری حسابداری