حسابداری رافع
رافع ویژه
پشتبانی

اتوماسیون نرم افزار مالی

پشتیبانی عمومی نرم افزار های حسابداری

پاسخگویی سوالات و رفع اشکالات بصورت اینترنتی
پاسخگویی تلفنی و راهنمایی کاربران در امر بهره
برداری نرم افزار

مشاوره و استقرار نرم افزار های حسابداری

جهت افزایش بهره وری از محصولات و تحقق اهداف
شرکتها و موسسات دربازه زمانی معین خدمات
استقرار سیستم ارائه می گردد

خدمات پشتیبانی مالی نرم افزار های حسابداری

این خدمات به منظور تهیه گزارشهای مالی و مالیاتی
در قالب قرارداد پشتیبانی ویژه قابل اجراء بوده و بسته
به میزان نیاز شامل سرکشی منظم هفتگی یا ماهانه
.در محل می باشد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مفتاح رایانه میباشد.