در تولید بسته های نرم افزاری رافع، طراحی آن به گونه ای تدوین گردیده است تا کاربران کمترین سطح تماس و نیاز را در این حوزه داشته باشند.
به عبارت دیگر در تولید نرم افزارها، تحلیل و آنالیز به گونه ای انجام گرفته تا کلیه عملیاتها با کاربردی ساده اما دقیق ، صورت پذیرفته و در عین حال فرآیند ارتباط سیستم ها نیز با نگاهی مبتنی به اصول چهارچوب استاندارهای مالی رعایت گردد. اما با توجه به نکات برشمرده شده به منظور استفاده بهینه از نرم افزار و درخواستها و نیازهای متفاوت و سلایق متفاوت کاربران واحد خدمات پس از فروش شرکت نسبت به ارائه این خدمات با طبقه بندی ذیل اقدام نموده تا رضایت کاربران در سطوح متفاوت، متناسب با انتخاب و نحوه ارائه آن جلب گردد.

خدمات پشتیبانی مالی نرم افزار های حسابداری

این خدمات به منظور تهیه گزارشهای مالی و مالیاتی
در قالب قرارداد پشتیبانی ویژه قابل اجراء بوده و بسته
به میزان نیاز شامل سرکشی منظم هفتگی یا ماهانه در محل می باشد

مشاوره و استقرار نرم افزار های حسابداری

جهت افزایش بهره وری از محصولات و تحقق اهداف
شرکتها و موسسات دربازه زمانی معین خدمات
استقرار سیستم ارائه می گردد

پشتیبانی عمومی نرم افزار های حسابداری

پاسخگویی سوالات و رفع اشکالات بصورت اینترنتی
پاسخگویی تلفنی و راهنمایی کاربران در امر بهره
برداری نرم افزار